RODITELJI I ŠKOLA

Reč direktora roditeljima

Vizija  naše  škole  je  da  obrazuje  učenike  koji  će dobiti nova znanja, kompentencije i veštine, tako da bez problema nastave školovanje na visokoškolskim ustanovama ili se uključe u svet rada.

 

Za ostvarivanje vizije neophodno je realizovanje nastave  primerene vremenu, kao i korišćenje najefikasnijih nastavnih sredstava koja mogu da ispune napred navedene zahteve. Brza, kreativna i uspešna poslovna komunikacija, kao i informatička  pismenost, jesu odlike vremena u kome živimo i koje je pred nama. Povezivanje Srbije sa svetom i njeno uključivanje u tokove svetske i evropske integracije podrazumeva odgovarajuću edukaciju i sistem obrazovanja koji podstiče privredni razvoj.

 

Ako ste se odlučili za našu školu, budite sigurni da ste napravili pravi izbor. Dobra i aktivna komunikacija profesora i učenika i redovna saradnja sa roditeljima, po našem mišljenju i iskustvu, daje najbolje rezultate. Vaše dete će uvek biti u centru naše pažnje, jer želimo da prepoznamo i razvijemo njegove talente i sposobnosti. Podstičemo timski i individualni rad, uvažavanje ljudskih prava, drugarstvo,  kulturu ponašanja i naročito poštujemo privatnost naših učenika i roditelja. Znanje koje naši učenici stiču je praktično i odmah primenljivo.

 

Ako se vaše dete aktivno bavi sportom ili nekom umetnošću i tu vam možemo pomoći. Mi vas u potpunosti razumemo. Formiramo sportska odeljenja u zavisnosti od zanimanja koje vaše dete želi. Obezbeđen je  nastavni materijal tako da sportisti i umetnici mogu mirno, bez opterćenja , da se bave svojom aktivošću u slučaju nemogućnosti redovnog dolaska na nastavu. Obezbeđen je kontak sa profesorima i konsultacije u vezi sa pređenim gradivom. Sarađivačemo  sa trenerima i mentorima vaše dece i pratiti njihove uspehe na sportskim takmičanjima i drugim manifestacijama.

 

Znam da ste pred odlukom gde da upišete vaše dete i ja kao roditelj želim da Vam pomognem na taj način što će Vaše dete postati učenik naše Srednje škole „Dositej”.

Reč direktora za učenike

„Kad bi ljudi uvek isti ostajali, nikada nijedan narod ne bi se poboljšao ni prosvetio.” Dositej  Obradović

 

Dobrodošli na sajt naše škole.  Vaše obrazovanje u rukama je izvanrednog nastavničkog tima. Da bi neko postao naš nastavnik mora da ima veliko iskustvo, prođe teške testove i ozbiljne procene. Predavači naše škole su, pre svega, mentori i treneri koji učenicima nesebično prenose svoje bogato iskustvo. Upoznaće svakoga od vas, prepoznati Vaše specifične talente i raditi na njihovom razvoju. Naša povezanost sa tržištem će svim našim učenicima omogućiti praksu u realnim uslovima, u struci, a nakon škole i zaposlenje ili nastavak školovanja.

Računajte na to da smo svi mi zaposleni u školi tu da Vam pomognemo da postanete uspešni stručnjaci i ljudi. Želimo da se, na kraju, zajedno sa roditeljima, ponosimo Vama, i da Vam naša škola ostane u lepom sećanju.

Zašto u našu školu?

Verujući u nenadmašivu moć znanja i stalnog usavršavanja, srednja škola „Dositej” osnovana je sa ciljem da mladima pruži najkvalitetnije opšte i stručno obrazovanje.  Vizija naše škole je da obrazuje učenike koji će dobiti nova znanja kompetencije i veštine koji će im pomoći u daljem radu.

Gde se nalazimo?

Škola se nalazi u centru grada, u Nušićevoj 12a, te je povezanost gradskog prevoza sa različitim delovima grada izuzetna.

Bezbednost učenika u školi

Sigurnost učenika nam je najvažnija, a školsko obezbeđenje na najsavremenijim bezbedonosnim sistemima prati sva deševanja u školi. Uvođenjem elektronskog dnevnika roditelji imaju uvid u redovnost pohađanja nastave svog deteta.

Negovanje pravih vredosti i pozitivnih društvenih odnosa

Trudimo se da u obrazovnom radu ukažemo na prave vrednosti i negujemo saradničke odnose nastavnika, učenika i roditelja.

Induvidualan pristup svakom učeniku

Prepoznajemo, podstičemo i usmeravamo interesovanja svakog učenika ponaosob. Na kreativan i mladima blizak način organizujemo dodatne programe za sticanje i usavršavanje vešina i znanja u vidu sekcija.

Rad u malim grupama

U srednjoj školi „Dositej” nastava se temelji na spoju tradicionalnih vredosti i inovativnom pristupu nastavi i obrazovnom procesu. Prepoznali smo prednost rada u malim grupama gde svaki učenik dobija svog mentora koji ga uspešno vodi kroz nastavu. Zahvaljujući stručnosti nastavnog osoblja i posvećenom radu, privatni časovi nisu potrebni. Ohrabrujmo učenike da iskažu svoje stavove i nove ideje, razvijajući i podstičući kritičko mišljenje.

Podsticanje digitalne pismenosti

Prateći promene u savremenom načinu obrazovanja, u nastavi koristimo  digitalna sredstva, svesno podstičući informatičku pismenost učenika.

Sportske aktivnosti

Posebno podržavamo  sportske aktivnosti, te za naše učenike oganizujemo sportska druženja i takmičenja. Osim sportskih dana, naši učenici svake godine idu na eksurziju, gde se upoznaju sa drugim kulturama, upoznaju svoje vršnjake  i šire kulturne  vidike.

 

Sportska odeljenja

Ukoliko se vaše dete profesionalno bavi sportom, postoji mogućnost formiranja sportskih odeljenja. U potpunosti prilagođavamo plan i program prema njihovim obavezama(treninzi,utakmice), uz potpunu podršku mentora kroz nastavni proces.

Sadejstvo teorisjkih i praktčnih znanja

Prave vrednosti smo prepoznli u sadejstvu teorijskih i praktičnih  znanja, te svi učenici stručnih usmerenja imaju obezbeđenu praksu, a samim tim i prvi kontakt sa potencijalnim poslodavcem. Na ovaj način produbljujemo teorijska znanja učenika stečena u školi i pripremamo ih za buduće poslovne mogućnosti.

Vrednovanje znanja i truda

Učenicima koji svojim radom i trudom postignu izuzetne rezultate u nastavnim i vannastvanim aktivnostima dodeljujemo stipendije, nagrdna putovanja ili savremena nastavna sredstava (tablet, laptopovi) koja im mogu pomoći u daljem obrazovanju. Time ih podstičemo da svojim primerom stvaraju pozitivnu društvenu promenu i budu primer ostalima.

Pripremna nastava za upis na fakultet

Kako bismo ohrabrili naše učenike na dalje akademsko usavršavanje, organizujemo pripremnu nastavu za upis na fakultet.

Uloga roditelja u radu škole

Kako je uloga roditelja i važnost njihovog učešća u različitim aspek-

tima školskog života prepoznata, kako u zakonu i podzakonskoj regulativi,

tako i u istraživanjima koja su se bavila tom temom, praksa, nažalost, u većini obrazovno-vaspitnih ustanova pruža drugačiju sliku.

 

Šta kaže praksa: Realno stanje

 

 1. a) Kakva je komunikacija između škole i roditelja u našim školama

– U većini škola uglavnom ne postoje jasno definisane procedure za

komunikaciju sa roditeljima. U školama u kojima su te procedure de-

finisane, pod njima se podrazumevaju različiti nivoi participacije

roditelja, kao što su: redovno informisanje roditelja, uključivanje

svih roditelja u proces rešavanja problema, princip saradnje i uzajam-

no uvažavanje.

– Na pitanje da li škola ima pojedine definisane procedure ohrabri-

vanja i podsticanja uključivanja roditelja, direktori/nastavnici u

većini slučajeva odgovaraju da su to uglavnom akcije koje su usmerene

na informisanje roditelja, kao što su: individualni pristup rodi-

telju (česti pozivi, razgovor, savetodavni rad), angažovanje stručnih

službi i njihov kontakt sa roditeljima, zvaničan poziv (pismeno ili usmeno).

Rezultati brojnih istraživanja potvrđuju koliko je važno uključivanje roditelja u obrazovno-vaspitni proces:

– zajednički i usaglašeni napori nastavnika i roditelja daju bolje ukupne

rezultate u obrazovanju i vaspitanju učenika;

-roditelji koji se uključuju u rad i aktivnosti škole bolje razumeju prirodu školskog učenja i efikasniji su u pružanju podrške svojoj deci;

 • uključivanje roditelja doprinosi poboljšanju i ponašanja i postignuća

učenika;

-roditelji imaju bolji uvid u to kakvu podršku škola može da pruži, a što

je naročito važno kada je učeniku potrebna dodatna podrška.

Uključivanje roditelja ima naročito povoljne efekte u školama i sredinama koje su opterećene različitim socijalnim i drugim problemima.

Rečju, tamo gde su roditelji, kao ravnopravni partneri, konstruktivno

uključeni u život i rad škole, deca su uspešnija i zadovoljnija.

 

Kada je reč o uključivanju roditelja u proces obrazovanja svoje dece, si-

tuacija je skoro slična – prilike da dođe do tog uključivanja u našim

školama nisu česte. Roditelji uglavnom ne učestvuju u oblastima kao

što su nastava i organizacija škole i školskog života. Participa-

cija roditelja u većini škola svodi se na ulogu organizatora spored-

nih aktivnosti u školi, onih koje nisu u direktnoj vezi sa školskim

programom, procesom nastave i učenjem, kao ni sa bitnim aspektima

organizacije škole. Roditelji se najčešće uključuju u vannastavne ak-

tivnosti, u uređenje školskog prostora i u finansijska pitanja (huma-

nitarne akcije i prikupljanje novca za određene aktivnosti škole),

a što ukazuje na dekorativnu ili, u najboljem slučaju, sporednu ulogu

roditelja u školskom životu.

 1. b) Zašto se roditelji ne uključuju u život škole

– Po mišljenju zaposlenih u školama, najveća prepreka tome jesu sami

roditelji – oni nisu zainteresovani da sa školom sarađuju (nedosta-

tak vremena i motivacije). Od ostalih prepreka navode se nedostatak

školskih resursa za organizaciju i sprovođenje programa podrške i

nastavnici, tj. njihova (ne)obučenost ili nedostatak vremena za rad na

programima podrške.

 1. v) Šta kažu roditelji

– Roditelji najčešće, kao prepreku za uključivanje u život škole navode

neinformisanost, tj. to što nemaju saznanja o tome na koje sve načine

mogu učestvovati u životu škole. Oni od škole očekuju da im pruži

jasne smernice o tome koji su sve načini i mogućnosti za saradnju.

– Kod pojedinih roditelja prisutan je strah da će se njihov pokušaj par-

ticipacije protumačiti kao suvišno mešanje u profesionalnu ulogu

nastavnika.

– Roditelji nisu u potpunosti zadovoljni komunikacijom koju imaju sa

svojim predstavnicima iz Saveta roditelja; neki od njih ne veruju da

Savet roditelja istinski zastupa njihove stavove i potrebe; drugi,

pak, smatraju da ne postoji dvosmerna komunikacija i da oni nisu do-

voljno informisani o procesu donošenja odluka na sastancima save-

ta roditelja.

– Većina roditelja (predstavnici Saveta roditelja i ostali) izraža-

va želju da u obrazovno-vaspitni proces bude više uključen kako bi

imali jasniju sliku o kontinuitetu obrazovnog procesa i školskom

programu.

 

Kako do promeneOd sadašnjeg ka željenom stanju

 

Da bi došlo da unapređenja saradnje roditelja i škole, da bi se podstaklo

uključivanje roditelja u različite aspekte školskog života, potrebno je da

škola čini ono što je neophodno:

– Potrebno je da škola informiše roditelje.

Roditelji bi trebalo da detaljno budu informisani o svim aspektima škol-

skog života i obrazovnog procesa koji se posredno ili neposredno tiču nji-

hove dece i njih lično; trebalo bi, takođe, da budu informisani i o načinima na koje mogu da se uključuju u rad škole, kao i da daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa.

– Potrebno je da škola roditelje konsultuje, tj. da im pruži priliku da

izraze svoje stavove i potrebe.

To znači da je potrebno razviti procedure koje će roditeljima omogućiti da

budu vidljivi u procesu obrazovanja svoje dece, da kažu šta misle i šta žele, te da njihova perspektiva bude uvažena u procesu donošenja odluka.

– Škola bi trebalo da roditelje uključuje u proces odlučivanja u

oblastima koje su od neposrednog značaja za obrazovanje njihove dece.

Uključivanje roditelja na različite načine u život obrazovno-vaspitne us-

tanove pomaže roditeljima da razumeju načine na koje ona funkcioniše,

njenu strukturu i organizaciju i podstiče razvoj kompetencija za saradnju.

Zato je veoma važno da se, u okviru dobro isplaniranog i dugoročnog pro-

grama, roditeljima nude najraznovrsniji vidovi aktivnosti u koje oni mogu

da se uključuju u odnosu na preferencije, obaveze i sposobnosti/veštine.

Princip saradnje sa porodicom, tj. učešće roditelja u životu obrazovno-

-vaspitne ustanove trebalo bi da postane jedno od važnih merila za procenu

kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada.

Zato ova publikacija ima za cilj ne samo da vas informiše, već i da vas oh-

rabri, pokrene i osnaži:

 • da budete aktivni i odgovorni u procesu obrazovanja svoje dece;
 • da podržite decu da preuzmu svoj deo odgovornosti;
 • da zahtevate da se prava vaše dece i vaša roditeljska prava poštuju;
 • da tražite visok kvalitet obrazovanja za vaše dete i za svu ostalu decu;
 • da podržite nastavnike da svoj posao rade odgovorno i za dobrobit sve dece;
 • da se povezujete i udružujete sa drugim roditeljima, a sve u cilju stva-

ranja što boljih uslova u kojima će učenici, zaposleni u obrazovanju i roditelji biti zadovoljniji i uspešniji;

 • da učestvujete u dijalogu sa donosiocima obrazovnih politika i nji-

hovim realizatorima, ljudima koji utiču na rast, razvoj, obrazovanje i

dobrobit vašeg deteta, sve dece i društva u celini.

Ovo su, pritom, samo neke od ideja koje bi trebalo da vas podstaknu na raz-

mišljanje i akciju.

U vodiču se posle svake obrađene teme navodi i koliko je ta tema važna za

roditelje, a iz perspektive njihovog uključivanja i učestvovanja u obrazovanju

dece.

Uloga službe za rad i kontakt sa roditeljima

DOK STE U DILEMI KOJU ŠKOLU DA IZABERETE ZA VAŠE DETE, IMAJTE U VIDU ČINJENICU DA SAMO SREDNJA ŠKOLA „DOSITEJ” OBEZBEĐUJE DIREKTNU OBRAZOVNU PROHODNOST VAŠEM DETETU,  NA STRUKOVNIM, KAO I NA AKADEMSKIM STUDIJAMA, KAO I PUNU POSLOVNU PROHODNOST, JER JEDINA SPROVODI U SVOM PROGRAMU STVARNO DUALNO OBRAZOVANJE.

TU JE TAKOĐE I MOGUĆNOST POLAGANJA OPŠTE MATURE U NAŠOJ SREDNJOJ ŠKOLI „DOSITEJ”.

STALNI KONTAKT SA RODITELJIMA I UČENICIMA

PRE NEGO SE ODLUČITE ZA NAŠU ŠKOLU, TOPLO PREPORUČUJEMO DA OBIĐETE I UPOZNATE SE SA SVIME ŠTO DRUGE ŠKOLE NUDE ILI NE NUDE VAŠOJ DECI I DA TEK NAKON TOGA DONESETE KONAČNU ODLUKU.

 

PRIJAVA

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SREDNJU ŠKOLU „DOSITEJ”